شناسه نام استان نام شهر نام مدیر تلفن کد نمایندگی
۱ 1 249 - ۲۲۲۱۶۹۱ - ۲۲۳۰۰۱۹ ۰۸۶۱
۲ 1 249 نام مدیررر ۲۲۵۵ کد نماین